แปลผล Non parameter

Posted on

การอ่านแปลผล สถิติ Non parameter

Nonparametric Statistics

ตัวอย่างที่ 1

เรื่อง : ผลของชุดการแนะแนวที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย : ธิติมา จักรเพชร

ปี : 2544

หน่วยงาน : สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการศึกษาค้นคว้า

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

1. เปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองก่อนการใช้ชุดการแนะแนวกับกลุ่มควบคุมก่อนการได้รับข้อสนเทศ

ตาราง 2 เปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองก่อนการใช้ชุดการแนะแนวกับกลุ่มควบคุมก่อนได้รับข้อสนเทศ

กลุ่มตัวอย่าง

N

Mdn

Q.D.

U

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

10
10

50
52

9
7.25

45

จากตาราง 2 พบว่า ก่อนการทดลองความมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองก่อนการใช้ชุดการแนะแนวกับกลุ่มควบคุมก่อนการได้รับข้อสนเทศไม่แตกต่างกัน

2. เปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดการแนะแนว ดังแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3

ตาราง 3 เปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดการแนะแนว

กลุ่มทดลอง

N

Mdn

Q.D.

T

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

10
10

50
63.5

7.25
5.5

0**

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการใช้ชุดการแนะแนวมีความมีวินัยในตนเองสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการใช้ชุดการแนะแนวทำให้นักเรียนมีวินัยในตนเองสูงขึ้น

3. เปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการได้รับข้อสนเทศ ดังแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4

ตาราง 4 เปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการได้รับข้อสนเทศ

กลุ่มควบคุม

N

Mdn

Q.D.

T

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

10
10

52
59

7.25
3.5

0**

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มควบคุมที่ได้รับการให้ข้อสนเทศมีความมีวินัยในตนเองสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการให้ข้อสนเทศทำให้นักเรียนมีวินัยในตนเองสูงขึ้น

4. เปรียบเทียบความแตกต่างของความมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองหลังการใช้ชุดการแนะแนวกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับข้อสนเทศ ดังแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 5

ตาราง 5 เปรียบเทียบความแตกต่างของความมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองหลังการใช้ชุดการแนะแนวกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับข้อสนเทศ

กลุ่มตัวอย่าง

N

Mdn

Q.D.

U

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

10
10

17.5
14

4.5
4

16**

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 5 พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ได้รับการใช้ชุดการแนะแนวกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับข้อสนเทศมีวินัยในตนเองสูงขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 

Advertisements