ความถี่และร้อยละ

Posted on Updated on

ความถี่และร้อยละ

ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ และคณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปรากฏดังตาราง 5

ตาราง 5 แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

คุณลักษณะ

จำนวน

เปอร์เซ็นต์

รวม (คน)

เพศ

ชาย

หญิง


189
399


32.10
67.90

588
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับการศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี


11
522
55


1.90
88.80
9.40

588
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากตาราง 5 ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 2 ใน 3 เป็นหญิงและผู้สอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (88.80%) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งพิจารณาจากวิชาเอกทางการศึกษาและการได้รับการอบรมเพิ่มเติมด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ ดังแสดงในตาราง 6

ตาราง 6 คุณวุฒิและการได้รับการอบรมเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์

คุณลักษณะ

จำนวน

เปอร์เซ็นต์

รวม (คน)

วิชาเอก

วิทยาศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง

ไม่ใช่วิทยาศาสตร์


323
265


54.90
45.10

588
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การได้รับการอบรมเพิ่มเติมทางการสอนวิทยาศาสตร์ในช่วง 3 ปี

เคย

ไม่เคย

ไม่ตอบ


363
212
13


61.70
36.90
2.20

588
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากตาราง 6 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มีคุณวุฒิวิชาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น เกษตร คณิตศาสตร์ วิจัย) สูงกว่าไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์เล็กน้อย โดยผู้มีวุฒิทางวิทยาศาสตร์มีจำนวน 54.90 เปอร์เซ็นต์

ในส่วนของการได้รับการอบรมเพิ่มเติมด้านการสอนวิทยาศาสตร์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้ไม่ได้รับการอบรมเพิ่มเติมประมาณ 1 ใน 3 หรือเท่ากับ 39.60 เปอร์เซ็นต์

ในส่วนของสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏว่าผู้สอนในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษามีจำนวนมากที่สุด (474 คน หรือ 80.60 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 62 คน หรือ 10.50 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตาราง 7

ตาราง 7 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามสภาพการเรียนการสอนแบ่งตามสังกัดของโรงเรียน

สังกัด

จำนวน

เปอร์เซ็นต์

กรมสามัญศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

เทศบาล/กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน

ไม่ระบุ

รวม

474
62
9
39
4
588

80.60
10.50
1.50
6.60
0.70
100.00

การใช้สื่อการเรียนการสอน

ในการใช้สื่อการเรียนการสอน ครูอาจผลิตสื่อขึ้นมาใช้เอง ขอยืมจากแหล่งต่าง ๆ หรือใช้เฉพาะสื่อที่มีอยู่แล้วโดยระบุเปอร์เซ็นต์ของการใช้สื่อนั้น ๆ ดังตาราง 13

ตาราง 13 การใช้สื่อการสอนของครู

สื่อที่ใช้

พิสัยของเปอร์เซ็นต์การใช้

ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์การใช้

ใช้สื่อที่มีอยู่แล้ว

ผลิตสื่อใหม่

ขอยืมจากแหล่งต่าง ๆ

10 – 100
0 – 80
0 – 50

73.02
20.23
6.87

จากตาราง 13 ครูส่วนใหญ่จะใช้สื่อที่มีอยู่แล้วมากที่สุดคือ 73 เปอร์เซ็นต์ โดยจะใช้ตั้งแต่ 10 – 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการผลิตสื่อใหม่จะผลิตประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และจะใช้สื่อที่ผลิตใหม่ 0 – 80 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นครูยืมสื่อจากที่อื่นประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ และใช้สื่อที่ขอยืม 0 – 50 เปอร์เซ็นต์

จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน

ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ดังตาราง 14

ตาราง 14 การเน้นพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ

สิ่งที่พัฒนา

พิสัยของเปอร์เซ็นต์

ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์

ด้านทฤษฎี

ด้านปฏิบัติ

ลักษณะนิสัย

15 – 100
0 – 90
0 – 60

39.84
42.78
17.93

จากตาราง 14 ในการจัดการเรียนการสอนผู้สอนเน้นพัฒนานักเรียนในด้านปฏิบัติสูงที่สุดคือ 42.78 เปอร์เซ็นต์ โดยเน้นระดับ 0 – 90 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือพัฒนานักเรียนด้านทฤษฎี 39.84 เปอร์เซ็นต์ โดยเน้นในระดับ 15 – 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนลักษณะนิสัยเน้นน้อยมาก ด้วยค่าเฉลี่ยเพียง 17.93 เปอร์เซ็นต์ โดยเน้นในระดับ 0 – 60 เปอร์เซ็นต์


 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 2

เรื่อง : ประสิทธิภาพการใช้ครู : การวิเคราะห์เชิงปริมาณระดับมหภาค

ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ

ปี : 2539

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

3. ลักษณะทั่วไปของผู้บริหาร หัวหน้าหมวด และครูผู้สอน โดยส่วนรวมและแยกตามสังกัด

ดังแสดงในตารางที่ 4.2 ถึง 4.5

จากตารางที่ 4.2 แสดงว่าหัวหน้าหมวดและครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 66.8 และ 75.2) ซึ่งมากกว่าชายคือร้อยละ 33.2 และ 24.8 แต่ในส่วนของผู้บริหารกลับเป็นชายถึงร้อยละ 63.8 ซึ่งมากกว่าหญิง (ร้อยละ 6.2) ผู้บริหารส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยสูงกว่าหัวหน้าหมวดและครู กล่าวคือ โดยเฉลี่ยผู้บริหาร หัวหน้าหมวดและครูจะมีอายุเฉลี่ย 47.3 ปี 59.2 ปี และ 37.8 ปีตามลำดับ และเป็นที่น่าสังเกตว่า หัวหน้าหมวดและครูมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกันมาก สำหรับสถานภาพสมรสนั้น พบว่าส่วนใหญ่ทั้งผู้บริหาร (ร้อยละ 85.6) หัวหน้าหมวด (ร้อยละ 76.6) และครู (ร้อยละ 72.0) สมรสแล้ว โดยอยู่ร่วมกันกับครอบครัว ที่หย่าหรือแยกกันอยู่มีน้อยมากไม่ถึงร้อยละ 10

ในด้านที่พักอาศัยนั้นผู้บริหาร หัวหน้าหมวด และครูส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.9, 67.4 และ 59.6) อยู่บ้านตนเอง รองลงมาอยู่บ้านเช่า บ้านญาติ หรืออื่น ๆ และบ้านพักราชการ เป็นที่น่าสังเกตว่า สัดส่วนของหัวหน้าหมวดและครูที่อยู่บ้านเช่า/บ้านญาติ และอยู่บ้านพักราชการใกล้เคียงกัน โดยมีค่าสูงกว่าสัดส่วนในกลุ่มผู้บริหารอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะสัดส่วนของผู้บริหารที่พักบ้านตนเองสูงกว่าค่าร้อยละของหัวหน้าหมวด และครูที่พักบ้านตนเองอย่างเด่นชัดนั่นเอง สำหรับระยะทางจากที่พักถึงโรงเรียน ทุกกลุ่มมีลักษณะเดียวกันคือ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.3 ถึง 75.2) ต้องเดินทางจากที่พักถึงโรงเรียนเป็นระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร

เมื่อพิจารณาทางด้านวุฒิสูงสุดการศึกษาพบว่า ทุกกลุ่มทั้งผู้บริหาร (ร้อยละ 88.5) หัวหน้าหมวด (ร้อยละ 87.0) และครู (ร้อยละ 83.6) ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี รองลงมาในกลุ่มผู้บริหารคือสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 6.8) ในขณะที่กลุ่มหัวหน้าหมวดและครู อันดับรองลงมาคือต่ำกว่าปริญญาตรี/ไม่ตอบ ซึ่งมีร้อยละ 10.8 และ 14.7 ตามลำดับ ส่วนด้านวุฒิวิชาชีพครู พบว่า ผู้บริหาร หัวหน้าหมวด และครู เกือบทั้งหมดมีวุฒิวิชาชีพครู

ในส่วนของประสบการณ์การทำงานนั้น โดยเฉลี่ยผู้บริหารมีอายุงานสูงกว่าหัวหน้าหมวดและครู อย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหาร หัวหน้าหมวด และครูมีอายุงาน โดยเฉลี่ยเท่ากับ 24.6 ปี 15.8 ปี และ 14.1 ปีตามลำดับ เป็นที่น่าสังเกตว่า หัวหน้าหมวดและครู มีอายุงานโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกัน และเมื่อพิจารณาถึงเงินเดือนในปัจจุบัน ก็พบว่า สอดคล้องกับอายุการทำงาน กล่าวคือ โดยเฉลี่ยผู้บริหารมีเงินเดือนปัจจุบันสูงกว่าหัวหน้าหมวด และหัวหน้าหมวดโดยเฉลี่ยมีเงินเดือนสูงกว่าครูเล็กน้อย กล่าวคือ ผู้บริหาร หัวหน้าหมวดและครู มีเงินเดือนโดยเฉลี่ยในปัจจุบันเท่ากับ 16,618 บาท 11,020 บาท และ 10,202 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 4.2 ค่าสถิติแสดงลักษณะทั่วไปของผู้บริหาร หัวหน้าหมวดและครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

ลักษณะทั่วไป

ร้อยละ (จำนวน)

ผู้บริหาร

หัวหน้าหมวด

ครูผู้สอน

1. เพศ

ชาย

หญิง


63.8 (1979)
36.2 (1121)


33.2 (2047)
66.8 (4124)


24.8 (2503)
75.2 (7578)

2. สถานภาพสมรส

โสด

สมรสและอยู่ด้วยกัน

หย่า/แยกกันอยู่/อื่น ๆ


14.4 (451)
79.7 (2487)
5.9 (184)


23.4 (1457)
67.3 (4197)
9.3 (581)


28 (2851)
62.4 (6342)
9.6 (975)

3. ที่พัก

บ้านพัก

บ้านตนเอง

บ้านเช่า/บ้านญาติ/อื่น ๆ


11.8 (368)
74.9 (2338)
13.3 (416)


15.6 (975)
63.4 (3951)
21 (1309)


16 (1623)
59.6 (6063)
24.4 (2482)

4. ระยะทางที่พักถึงโรงเรียน

น้อยกว่า 1 กิโลเมตร

มากกว่า 1 กิโลเมตร


24.8 (775)
75.2 (2347)


27.5 (1792)
72.5 (4523)


27.7 (2747)
72.3 (7455)

5. วุฒิสูงสุด

ต่ำกว่าปริญญาตรี/ไม่ตอบ

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี


4.7 (149)
88.5 (2762)
6.8 (211)


10.8 (663)
87 (5334)
2.3 (132)


14.7 (1496)
83.6 (8502)
1.7 (170)

6. วุฒิวิชาชีพครู

มี

ไม่มี


97.5 (3004)
2.5 (77)


93.9 (5753)
6.1 (374)


91.5 (9147)
8.5 (850)

7. อายุ
8. ประสบการณ์การทำงาน (ปี)
9. เงินเดือนปัจจุบัน

ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

47.3 (7.6)
24.6 (7.9)
16,618 (5614)

39.2 (7.4)
15.8 (7.9)
11,020 (4235)

37.8 (7.8)
14.1 (8.5)
10,202 (3903)


 

เรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

ปี : 2543

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Advertisements