เว็บมาสเตอร์ คือ

Posted on

เว็บมาสเตอร์คือ ?

เว็บมาสเตอร์ต้องทำอะไรบ้าง?


คิดและออกแบบส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์
 ออกแบบระบบการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
 พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคนิคที่น่าสนใจ
 เพิ่มเติมสีสันและความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์
 บริหารและจัดการข้อมูลที่เก็บอยู่ในระบบ
 ปรับปรุงข้อมูล ติดต่อกับผู้ใช้
 ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เว็บมาสเตอร์ต้องเป็นคนแบบไหนดี?
 รักการค้นคว้าและการเรียนรู้
 มีขอบเขตเป้าหมายที่แน่นอนในเรื่องที่สนใจ
 ชอบความสวยงามและสนุกสนาน มองโลกในแง่ดี
 มีระเบียบวินัยในการทำงาน
 เป็นคนดีมีศีลธรรม

อยากเป็นเว็บมาสเตอร์ต้องเตรียมตัวอย่างไร?
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและองค์ประกอบในการพัฒนา บริหารและดูแลเว็บไซต์
เพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของเครื่องมือต่างๆ
ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
ค้นคว้าหาแนวคิดใหม่ๆ เทคนิควิธีการนำเสนอใหม่ๆ
หรือแนวโน้มของการพัฒนาเว็บไซต์ในอนาคต
เข้าใจจุดเด่นและจุดด้อยของเทคโนโยลี ตลอดจนสามารถปรับให้เข้ากับสภาพที่เหมาะสมที่สุดได้

เป้าหมายของการพัฒนาเว็บ
 คุณต้องการอะไร จากการพัฒนาเว็บนี้ ?
• เงิน
• ยอดขาย
• จำนวนผู้เข้าชม
• เผยแพร่ความรู้
• เล่นๆ ทดสอบฝีมือ หรือตามค่านิยม
 เครื่องชี้นำทิศทางการออกแบบ พัฒนาเว็บ

กลุ่มเป้าหมาย
 กลุ่มเป้าหมาย = กลุ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์
อายุ
พื้นฐานความรู้
ลักษณะธุรกิจ
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์

 เรื่องยาก ที่จะพัฒนาเว็บที่รองรับกลุ่มเป้าหมายได้ทุกระดับ
 การวิจัยตลาด เป็นเรื่องจำเป็น
• http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/
• http://www.survey.net/inet1r.html
• อายุ
• พื้นฐานความรู้
• ลักษณะธุรกิจ
• ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์

การตั้งเว็บไซต์
 ใช้บริการฟรีโฮสติ้ง (Free Web Hosting) – www.geocities.com
 ใช้บริการเว็บโฮสติ้ง กับ ISP หรือหน่วยงานที่ให้บริการ
 จัดตั้ง Web Server ของตนเอง
• พิจารณาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของ Server
• การต่อสายสัญญาณ
• พิจารณาเกี่ยวกับ Web Programming

กำหนดหัวเรื่อง และรูปแบบการนำเสนอ
 จัดกลุ่มข้อมูลที่จำเป็น
 เลือกรูปแบบการนำเสนอ
         แบบเชิงเส้น    แบบรากต้นไม้    แบบผสม

จัดระบบการบริหารข้อมูล
wwwroot
images
department
staff
index.html

เตรียมภาพประกอบ
 สร้างเอง
 นำจากเว็บอื่น
 คัดเลือกจาก ClipArt ต่างๆ

ไฟล์สกุล GIF
(Graphics Interlace File)
• GIF87
• GIF89 –  Transparent & Animation GIF
 ไฟล์สกุล JPG
(Joint Photographer’s Experts Group)
 ไฟล์สกุล PNG
(Portable Network Graphics)
ไฟล์สกุล GIF (Graphics Interlace File)
จุดเด่นของไฟล์ประเภทนี้คือ
• มีขนาดไฟล์ต่ำ
• สามารถทำพื้นของภาพให้เป็นพื้นแบบโปร่งใสได้ (Transparent)
• มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Interlace
• มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้างหลายโปรแกรม
• เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว
• ความสามารถด้านการนำเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว (GIF Animation)

จุดด้อยของไฟล์
• แสดงสีได้เพียง 256 สี
 มักจะใช้เมื่อ
• ต้องการไฟล์ที่มีขนาดเล็ก
• จำนวนสีและความละเอียดของภาพไม่สูงมากนัก
• ต้องการพื้นแบบโปร่งใส
• ต้องการแสดงผลแบบโครงร่างก่อน แล้วค่อยแสดงผลแบบละเอียด
• ต้องการนำเสนอภาพแบบภาพเคลื่อนไหว

ไฟล์สกุล JPG (Joint Photographer’s Experts Group)
 จุดเด่นคือ
• สนับสนุนสีได้ถึงตามค่า True Color ถึง 24 bit colors
• สามารถกำหนดค่าการบีบไฟล์ได้ตามที่ต้องการ (compress files)
• มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Progressive
• มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้างจำนวนมาก
• เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว
 จุดด้อยคือ
• ทำให้พื้นของรูปโปร่งใสไม่ได้

ไฟล์สกุล PNG (Portable Network Graphics)
 จุดเด่นคือ
• สนับสนุนสีได้ถึงตามค่า True color (16 bit, 32 bit หรือ 64 bit)
• สามารถกำหนดค่าการบีบไฟล์ได้ตามที่ต้องการ
• มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียด (Interlace)
• สามารถทำพื้นโปร่งใสได้
 จุดด้อยคือ
• ไม่สนับสนุนกับ Graphic Browser รุ่นเก่า สนับสนุนเฉพาะ IE 4 และ Netscape 4
• ความละเอียดของภาพและจำนวนสีขึ้นอยู่กับ Video Card
• โปรแกรมสนับสนุนในการสร้างมีน้อย

เครื่องมือสร้างเอกสารเว็บ
Text Editor  – NotePad
 HTML Editor – HomeSiteX
    – Coffee Cup
    – HTML Assistance…
 HTML Generator – MS FrontPage 97/98/2000
    – Macromedia Dreamweaver
    – MS-Office 97/2000
    – Netscape Composer

ชื่อไฟล์และโฟลเดอร์
ชื่อไฟล์ และชื่อโฟลเดอร์ต่างๆ ควรเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก โดยเฉพาะเมื่อระบบปฏิบัติการของ Server เป็น UNIX
 Web Master ที่ทำหน้าที่เป็น Web System Admin. ด้วย
• ควรกำหนดนามสกุลไฟล์เอกสาร HTML ของระบบให้เป็น .html
• ควรกำหนดชื่อไฟล์แรกของเว็บไซต์ เป็น index
 NECTEC ได้เตรียมโปรแกรมช่วยในการแปลงชื่อไฟล์จากตัวพิมพ์ใหญ่ หรือชื่อไฟล์ผสม ให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก โดยดาวน์โหลดได้จาก

ภาษาไทยกับการสร้างเว็บ
สร้างเอกสารเว็บ บนเครื่อง PC – Win95/98
Server – Unix/NT
PC
Mac

ภาษาไทยกับการสร้างเว็บ – ด้านผู้พัฒนา
 เลือก Web Authoring ที่รองรับภาษาไทย
 เลือกรูปแบบการเข้ารหัสภาษาไทยที่ถูกต้อง

ภาษาไทยกับการสร้างเว็บ – ด้านผู้พัฒนา
รูปแบบการเข้ารหัสภาษาไทยที่ถูกต้อง
• แสดงอักษรภาษาไทยได้ถูกต้องเมื่อมองที่ HTML Source
• มีแท็ก Meta กำหนดการเข้ารหัสภาษาไทยที่เหมาะสม
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-874″>
หรือ
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=TIS-620″>
หรือ
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=”>

ภาษาไทยกับการสร้างเว็บ – สำหรับผู้เรียกดู
ไม่สร้างภาระการเรียกดูเว็บให้กับผู้เรียกดูเว็บ
 กำหนดฟอนต์ให้กับข้อมูล เพื่อให้สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ทันที
<FONT FACE=“MS Sans Serif,Thonburi”>ข้อความภาษาไทย</FONT>
 ควรเว้นวรรค เป็นระยะในประโยค เพื่อให้เบราเซอร์แสดงผลภาษาไทย และตัดคำภาษาไทยได้เหมาะสมที่สุด

ขนาดของหน้าเว็บ – ภาพกราฟิก
เลือกขนาดหน้าเว็บที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 
 การสร้างภาพประกอบ ควรคำนึงถึง “ขนาดหน้าเว็บ” ด้วย
ความกว้างของจอภาพ 14” เท่ากับ 640 pixel
ดังนั้นควรออกแบบหน้าเว็บไม่เกิน
620 pixel
ของเสริมตกแต่งเว็บ
สมุดเยี่ยม (Guestbook)
 ตัวนับจำนวนผู้เข้าชม (Counter)
 อีเมล์ติดต่อ Web Master
 Navigation Bar/Table of Contents/Site Map
 In-Site Search Engine
 Feed Back
 Plug-In Link/Download

จะเช่าพื้นที่เว็บไซต์ต้องพิจารณาอะไรบ้าง?
ชนิดของระบบปฏิบัติการบนเครื่องให้บริการ
 ขนาดพื้นที่ที่ได้รับ
 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
 ชนิดของแอปลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้
 ระบบสื่อสารสัญญาณ
 ระบบความช่วยเหลืออื่นๆ

จดทะเบียนโดเมนต้องทำอย่างไร?
จองชื่อไว้ก่อนถ้ายังไม่มีพื้นทีในการสร้างเว็บไซต์ (Domain Name Parking)
 เช่าพื้นที่เว็บไซต์ เพื่อขอหมายเลข IP และ Name Server
 ติดต่อกับเว็บไซต์ที่รับจดโดเมนเนม
 โดเมน .th (http://www.thnic.net/)
 โดเมน .com (http://www.networksolutions.com/)

ประชาสัมพันธ์” หัวใจสำคัญของการทำเว็บ
เว็บแต่ละหน้า ควรกำหนด Title และ Meta Tag ที่เป็น Keyword
 การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออฟไลน์
 การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์
 แลกลิ้งก์
 เพิ่มชื่อเข้าสู่ Search Engine site

ตรวจสอบสถานะและทำการปรับปรุงเว็บไซต์
อย่าลืมใส่อีเมลล์ไว้บนหน้าเว็บ และหมั่นเช็คเมลล์ที่ส่งมาจากผู้เข้าชม
 สร้าง Guestbook หรือกระดานสนทนา WWW Board เพื่อรับความคิดเห็นเพิ่มเติม
 ตรวจสอบสถานะโดยการใช้โปรแกรม (Web Statistic Program)

ปัญหาเมื่อได้รับการตอบรับ
เทคโนโลยีด้านเว็บไปเร็วกว่าประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ดูเว็บ
 เว็บช้า เพราะคนเข้ามาดูเยอะ
 อีเมล์เข้ามาเยอะ
 เจอพวกโรคจิต
 เจอ Hacker

แนวโน้มของการนำเสนอข้อมูลในอนาคต?
จากจอใหญ่สู่จอเล็ก
 จากมีสายสู่ไร้สาย
 จาก WEB สู่ WAP
 จากมัลติมีเดียสู่บรอดคาสติ้ง

 

โฆษณา