สูตรการคำณวน KPI

Posted on

สูตรคำนวณ  KPI
 ร้อยละ   =   จำนวน  A x 100
                  จำนวนทั้งหมด A
 
 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น =  (จำนวนปัจจุบัน- จำนวนก่อนหน้า) x 100
                                       จำนวนก่อนหน้า
 ร้อยละที่ลดลง = (จำนวนก่อนหน้า – จำนวนปัจจุบัน) x 100
                                       จำนวนก่อนหน้า

 สัดส่วน  = จำนวน A  : จำนวน  B
 จำนวนทั้งหมด  =  นับจำนวน A

ความพึงพอใจธุรการ
Reliability = จำนวนเอกสารถูกต้อง
Assurance = เอกสารมีความผิดพลาดน้อย
Tangibles  = การจัดรูป จัดหน้า
Empathy  =
Responsiveness =

โฆษณา